Nawigacja
Menu Główne
  Strona Główna
  Forum
  Galeria
  Księga Gości

Wydarzenia w szkole
  Sprzątanie świata 2014 "Turysto szanuj środowisko!"
  Dzień Chłopaka 2014
  Dzień Drzewa
  Dzień Nauczyciela
  Pasowanie uczniów klasa I
  Święto pieczonego ziemniaka
  Dzień Babci i Dziadka
  Dzień Kobiet
  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
  Gminny Konkurs Ortograficzny
  Dzień Teatru
  Gminny Konkurs Ekoloiczny
  Dzień Niezapominajki
  Spotkanie w APTECE ;)
  Turniej 6 po 6

Dokumenty szkolne
  Statut Szkoły Podstawowej w Sownie
  Wewnątrzszkolny System Oceniania
  Program Współpracy z Rodzicami
  Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Sownie
  Szkolny Program Profilaktyki
  Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej w Sownie
  Procedury obowiązujące w szkole
  Sprawdzian kompetencji po klasie 6
  Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego - wytyczne

Życie Szkoły
  Wykaz Podręczników
  Trójki Rodziców i Rada Rodziców
  Kompetencje Rady Rodziców
  Prawa i obowiązki uczniów SP Sowno
  Kalendarium Roku Szkolnego
  Uroczystości Szkolne
  Zebrania z rodzicami
  Mam 6 lat i idę do szkoły;)

Plany Lekcji
  Poniedziałek
  Wtorek
  Środa
  Czwartek
  Piątek
  Godziny pracy Pedagoga Szkolnego
  Godziny pracy Psychologa Szkolnego
  Godziny pracy Logopedy
  Godziny pracy Świetlicy Szkolnej
  Godziny odjazdu autobusu szkolnego
  Godziny pracy biblioteki szkolnej
  Dzwoniki lekcyjne
  ŚWIETLICA POZIOMKA ZAPRASZA PONOWNIE:)
  Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

Historia Szkoły
  Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Sownie
  Świetlica POZIOMKA

Pracownicy szkoły
  Grono pedagogiczne i pracownicy obsługi
  Wychowawcy klas

      Kontakt
Szkoła Podstawowa w Sownie
ul Szkolna 4
73-110 Stargard Szczeciński
tel./fax. (091) 561 39 76
spsowno@tlen.pl
pedagogsowno@tlen.pl
   Procedury
WYKAZ PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE:

1. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOWNIE
2. PROCEDURA DOTYCZĄCA WYBORU PRZEZ NAUCZYCIELA PODRĘCZNIKA ORAZ TWORZENIA SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWNIE
PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOWNIE

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010 nr 228, poz. 1487),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2010 nr 228, poz. 1490),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm.(Dz. U. 2002 nr 23, poz. 225).
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
2. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów uczęszczających do szkoły.
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele i specjaliści informują o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.
4. Dyrektor tworzy zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej.
5. Dyrektor tworzy zespół dla dziecka:
• posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
• posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
• posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej,
• które nie posiada opinii lub orzeczenia, niezwłocznie po otrzymaniu od nauczyciela lub specjalisty informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
6. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
7. Zadania zespołu określono w regulaminie funkcjonowania zespołu.
8. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu. Do zadań koordynatora należy:
• ustalanie terminów spotkań zespołu,
• zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: dyrektora i wszystkich członków zespołu z 2-tygodniowym wyprzedzeniem,
• prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• przedkładanie Karty indywidualnych potrzeb dziecka dyrektorowi szkoły, po każdym spotkaniu zespołu.
9. Gdy dziecka posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół:
• dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,
• opracowuje Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
• nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
10. Dyrektor szkoły zatwierdza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w Indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, które pedagodzy specjalni zatrudnieni w szkole realizować będą wspólnie z innymi nauczycielami lub w których będą uczestniczyć.
11. W przypadku ucznia: posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, oraz dziecka, które wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zespół:
• zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia,
• ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określa zalecane formy i sposoby oraz okresy udzielania tej pomocy,
• na podstawie ustalonych przez dyrektora form i sposobów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej trwania oraz wymiaru godzin opracowuje dla ucznia Plan działań wspierających,
• dokonuje oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po zakończeniu jej udzielania,
• do 15 kwietnia zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi w danym roku szkolnym, dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
12. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin.
13. O terminie spotkania zespołu oraz ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor zawiadamia rodziców dziecka.
14. Na wniosek rodziców ucznia lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności danej form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora szkoły okresu jej udzielania.
15. Na podstawie oceny efektywności, dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
16. Dyrektor wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej.
17. Rodzice dziecka mogą wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty.
18. Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.
19. Zespół zakłada i prowadzi Kartę indywidualnych potrzeb ucznia, po każdym spotkaniu zespół przedstawia kartę dyrektorowi szkoły.
20. Dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest w formie teczki przez koordynatora zespołu.
21. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do szkoły rodzice dziecka otrzymują oryginał karty. Kopię przechowuje się w dokumentacji szkoły.
22. Za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły przekazuje kopię karty do szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.


PROCEDURA DOTYCZĄCA WYBORU PRZEZ NAUCZYCIELA PODRĘCZNIKA ORAZ TWORZENIA SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA W SOWNIE

1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego i wpisanych do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego prowadzonego przez MEN.
2. Nauczyciel dokonując wyboru podręcznika dla danej edukacji ma obowiązek zbadania zgodności treści zawartych w podręczniku z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego i treściami wybranego przez siebie programu nauczania.
3. W przypadku wyboru podręcznika przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel sprawdza, czy w publikacji zawarto usystematyzowaną prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
4. Badanie zgodności, o którym mowa w pkt. 2 niniejszej procedury musi przyjąć formę pisemną. Wzór arkusza do badania zgodności stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
5. Nauczyciel w formie elektronicznej i pisemnej zgłasza dyrektorowi wybrany przez siebie podręcznik (zał. nr 1) w terminie do 1 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym podręcznik będzie obowiązywał.
6. Podręczniki zgłoszone przez nauczycieli tworzą Szkolny Zestaw Podręczników.
7. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości (do 15 czerwca) zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
8. Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących od nowego roku szkolnego zostaje upubliczniony na stronie internetowej szkoły oraz jest dostępny w formie papierowej do wglądu – wywieszony w miejscu widocznym na terenie szkoły.
9. W czasie cyklu edukacyjnego nauczyciel może wystąpić o zmianę podręcznika wpisanego do Szkolnego Zestawu Podręczników tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. wycofanie podręcznika z listy). Decyzję w powyższej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.
Procedura obowiązuje od 01 września 2013 r.
      Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
© Szkoła Podstawowa w Sownie & 2008
Powered by PHP-Fusion
103952 Unikalnych wizyt